Stappenplan

Stappenplan waarin Froger Vastgoed u kan ondersteunen:

 1. Opstartoverleg
  • Bespreken uitgangspunten gewenst resultaat;
  • Afspraken omtrent dossieronderzoek maken (aanwezige vergunningen, tekeningen, enz.);
  • Afspraken maken over informeren gebruikers en planning;
 2. Op basis van de verkregen informatie een indeling maken om tot een juridisch kader te komen. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:
  • Bepalen gebouwtypologie binnen de gebouwenvoorraad van de zorginstelling. Op basis van de gebouwen worden deze ingedeeld in type gebouw en bijbehorend gebruik. Per type worden de belangrijkste kenmerken – voor zover relevant voor het brandveilig gebruik – geregistreerd;
  • Op basis van de voorschriften voor bouwen en brandveilig gebruik wordt een analyse gemaakt van beschrijving van de gebouwen en het gebruik gekoppeld aan verschillende gebruiksfuncties die eventueel gekoppeld kunnen worden aan de gebouwtypen van de opdrachtgever.
  • Matching gebouwtypen. Voor ieder gebouwtype zal de gebruiksfunctie worden bepaald, inclusief een toelichting hierop.
  • Toetsing beschrijving gebouwtypen en gebruiksfunctie met het bevoegd gezag. Teneinde in de toekomst op een zo effectieve manier met het kader eens te kunnen worden is het aan te bevelen om afstemming te zoeken met het bevoegde gezag. In eerste instantie zal informeel afstemming gezocht worden waarna (indien noodzakelijk) de zorginstelling formeel om een reactie kan vragen van betrokken partijen.
  Eindresultaat is een achtergronddocument op basis waarvan de zorginstelling ieder van haar gebouwen kan voorzien van een label waarmee de minimale brandveiligheidseisen vastliggen. Discussies over toe te passen voorschriften zullen hierdoor fors afnemen. De labeling zal tevens inzichtelijk maken wat het verschil is tussen het label ‘wettelijk minimum’ en het door de zorg gehanteerde veiligheidsniveau.
 3. Informeren gebruikers en inplannen (pilot) brandveiligheidinspecties;
 4. Brandveiligheidinspecties uitvoeren met de FIREFISH applicatie en deze eventueel uitbreiden met de integrale inspectie volgens de RgdBOEI-methodiek;
 5. Tussentijds voortgangsoverleg (pilot bespreken);
 6. Conceptrapportages opstellen en digitaal aanleveren;
 7. Overleg conceptrapportages;
 8. Gewenste aanpassingen rapportages doorvoeren, waarna definitieve rapportages aangeleverd worden;
 9. Optioneel ondersteuning bij vervolgtraject bestaande uit:
  • Werkomschrijving en/of bestek incl. tekeningen maken;
  • Voorbereiding en begeleiding aanbesteding werkzaamheden aannemer/installateur;
  • Toezicht op uitvoering werkzaamheden aannemer/installateur;
  • Oplevering werkzaamheden aannemer/installateur.
branddoorslag